Select Page
นายแพทย์ฐิติกร พุทธรักษา สุขาภิบาล 3 การแพทย์ พร้อมครอบครัว มานั่งพระกัมมัฏฐานโบราณ มัชฌิมา แบบลำดับ ของสมเด็จพระสังฆราช(สุก ไก่เถื่อน) คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม 9 มิถุนายน 2559 เวลา14.00 น.