Select Page

สถาบันและพิพิธภัณฑ์ (จำลอง)  “พุทธรักษา”

“จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด”

ประวัติข้อมูลผู้ก่อตั้ง

นายแพทย์ ฐิติกร พุทธรักษา ภูมิลำเนาเกิดที่อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษานั้นจบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน วัดมกุฏกษัตริย์ กทม. จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์จาก Southwestern University ประเทศฟิลิปปินส์ ปริญญาโทคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่ คลินิกเวชกรรมส่วนตัวที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพ.ศ2536จนถึงปัจจุบัน สมรสแล้วมีบุตรชาย1คน  นอกจากงานประจำที่คลินิกส่วนตัวแล้ว ในระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมานี้ ข้าพเจ้าได้เริ่มศึกษาและสะสมพระเครื่องชนิดต่างๆทุกชนิดที่มีในประเทศและบางส่วนจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องถ้วยดินเผาโบราณและวัตถุโบราณหลากหลายชนิดอย่างจริงจังจากผู้รู้ต่างๆและจากตำรา และเพื่อต้องการอนุรักษ์มรดกทางพุทธศิลป์ที่หาชมได้ยากยิ่งจึงมีความปรารถนาที่จะนำความรู้นั้นมาเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบและช่วยกันอนุรักษ์ไว้จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ (จำลอง) “พุทธรักษา”

 

 น.พ. ฐิติกร พุทธรักษา

  (B.Sc., M.D., D.T.M.&H.,M.CTM.)