Select Page

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาอายุ 3-400ปี ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 8นิ้วที่ถูกแกะจากไม้ชิ้นเดียว มีการลงสีและประดับตกแต่งด้วย
หินสีธรรมชาติอย่างปราณีต พุทธลักษณะที่งดงาม อ่อนช้อยด้วยฝีมือของช่างโบราณที่หาชมไ้ด้ยากอีกองค์หนึ่ง