Select Page

ขอนำพระสมเด็จวัดระฆังและกรุบางขุนพรหม” พิมพ์ไสยยาสน์ “

มาให้สมาชิกได้พิจารณาและศึกษา ซึ่งปกติพิมพ์นี้จะพบเจอของแท้ได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากอีกพิมพ์หนึ่ง
การพิจารณารายละเอียดพิมพ์, เนื้อหามวลสารและความเก่าสมอายุเป็นจุดพิจารณาสำคัญมากเหมือนกับการพิจารณาพระเครื่องของแท้ทุกชนิด
พิมพ์ที่สวยงามชัดเจนของช่างหลวง, มวลสารและเนื้อปูนเปลือกหอยที่หนึกนุ่ม อายุความเก่าพิจารณาจากคราบความเก่าที่ผิว การหดตัวและบิดตัวขององค์พระ, การหลุดของก้อนมวลสารขนาดเล็กที่ผิวจากการหดตัวและการย่อยสลายของอินทรีย์สารตามกาลเวลาทำให้เกิดรูพรุนปลายเข็ม รอยปริแยก, รอยแตกลายงาเป็นจุดบ่งชี้ความเก่า เป็นข้อใช้ในการพิจารณาพระสมเด็จวัดระฆัง
สำหรับกรบางขุนพรหมการพิจารณาเนื้อปูนที่หนึกแกร่ง มีมวลสารน้อยกว่าสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะงดงาม,สมบูรณ์ชัดเจนเท่า แต่บางองค์ก็จะชัดเจนงดงามเหมือนสมเด็จวัดระฆังเนื่องจากใช้แม่พิมพ์เดียวกันเช่ตพิมพ์ไสยยาสน์ที่นำมาแสดงให้ชมครั้งนี้ และยังมีเอกลักษณ์ของคราบกรุที่ผิวองค์พระที่ต้องเป็นธรรมชาติและเก่าสมอายุ คือหลักการใช้พิจารณาประกอบที่สำคัญมากเช่นเดียวกัน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.puttharugsa.com